Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Dodano: 2018-06-01 10:27:34             Zmodyfikowano: 2018-06-01 12:26:38
Rejestr zmian
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:
I. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 2. zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenie rekrutacji) i z tym związanych świadczeń socjalnych, realizacja praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
 3. realizacji umów, w tym świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
 4. archiwizacji danych w celach publicznych
 5. wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dokonywania rozliczeń finansowych
 6. dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, świadczenia pomocy postpenitencjarnej
 7. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, komornicy, kuratorzy społeczni, skargi i wnioski, ławnicy)
 8. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie sądu.
 9. Portal Informacyjny.
 10. Dostęp do informacji publicznej.
II. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Sąd:
 1. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą;
III. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd dotyczą głównie następujących kategorii osób:
 1. uczestnicy postępowań sądowych;
 2. kandydaci na wolne stanowiska urzędnicze, kandydaci na asystentów i referendarza,
 3. osoby zatrudnione w sądzie i członkowie ich rodzin,
 4. osoby odbywające praktyki i staże,
 5. strony umów cywilno-prawnych;
 6. osoby objęte pomocą postpenitencjarną
 7. osoby, których dane są przetwarzane w związku z żądaniem dostępu do informacji publicznej
 8. kontrahenci i osoby u nich zatrudnione
 9. kuratorzy społeczni
 10. komornicy
 11. mediatorzy
 12. biegli
 13. ławnicy
IV. Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą: ul. Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich jest Pan Krzysztof Kajdrowicz e-mail: 
 3. Kategoria odbiorców danych: podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 4. Przekazywanie danych do państw trzecich: Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 5. Planowany termin usunięcia danych: zgodnie z przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną.
 6. Osoby, których dotyczą dane  osobowe na zasadach określonych w przepisach prawa mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; Wnioski w sprawie realizacji powyższych praw prosimy kierować na adres administratora danych. Wyjaśnienie niniejszych praw zamieszczone jest w pkt V.
 7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy  przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 8. Administrator nie dokonuje profilowania w trakcie przetwarzania danych.
V. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

W zakresie przetwarzania danych osobowych każda osoba posiada następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane,
 • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi albo w celu wykonania umowy. Jeżeli żądanie usunięcia danych będzie dotyczyło danych przetwarzanych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych – Administrator może odmówić jego realizacji, jeżeli takie żądanie, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18. RODO- korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO– ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 7 ust. 3 RODO – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody można ją  w dowolnym momencie wycofać, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej cofnięciem.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.