II Wydział Karny

Dodano: 2009-11-26 10:44:28             Zmodyfikowano: 2017-03-31 09:25:53
Rejestr zmian
II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Piotr Srebnicki
Z-ca Przewodniczącego Wydziału:
SSR Małgorzata Kalemba
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Bernadeta Wolf
I piętro, pokój 205
e-mail:
tel.: (77) 4630810
fax: (77) 4631197, (77) 4631191
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: od godz. 730-1530 
 
Szczegółowy zakres rozpoznawanych spraw:
 • przekazane z Prokuratury wraz z aktem oskarżenia,
 • zajmuje się wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowanymi przez Prokuraturę,
 • zajmuje się rozpoznawaniem wniosków oskarżonych dotyczących spraw w toku,
 • zajmuje się rozpatrywaniem zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
 • z oskarżenia prywatnego (tylko z artykułu 212 kodeksu karnego)  
Wydział wydaje również zgody/zezwolenia na widzenia z tymczasowo aresztowanymi.
 
Właściwość rzeczowa:
 • rozpoznanie w I instancji we wszystkich sprawach w postępowaniu zwyczajnym (za wyjątkiem  spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu), a w  szczególności w sprawach w których w postępowaniu przygotowawczym było prowadzone śledztwo,
 • rozpoznanie spraw w trybie prywatnoskargowym z artykułu 212 kodeksu karnego,
 • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę oraz od postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • inne sprawy przekazane przez ustawę w tym m. in.:
  • rozpoznanie sprawy o wydanie wyroku łącznego i o ułaskawienie,
  • rozpoznanie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zastosowanie detencji,
  • rozpoznawanie spraw z zakresu postępowania wykonawczego w   ramach sekcji wykonawczej.
   
  Właściwość miejscowa:            
       Obejmuje gminy: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zawadzkie.
          
  Opłaty:
  • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo ograniczenia wolności - 80zł,
  • od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem nie mniej jednak niż 25zł,
  • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności  albo środka karnego – 45zł,
  • od wniosku o zatarcie skazania – 45zł,
  • od wniosku o wznowienie postępowania – 150zł,
  • opłatę od kasacji w sprawie w której w pierwszej instancji wyrok wydał Sąd Rejonowy – 450zł,
  • opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów z akt  - za kopię uwierzytelnioną – 6zł oraz za kopię  nie uwierzytelnioną – 1zł za stronę.