III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Dodano: 2009-11-26 10:44:45             Zmodyfikowano: 2017-03-31 09:27:12
Rejestr zmian
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przewodniczący Wydziału:
Prezes Sądu Lidia Lewicka
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Marta Kiwka
II piętro, pokój 307
e-mail:
tel.: (77) 4630806
fax: (77) 4631192
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: od godz. 730-1530 
 
Właściwość rzeczowa:         
1.  W postępowaniu procesowym:
 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 
2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
 • przysposobienie,
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • zmianę opieki nad małoletnim, 
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • wydanie dziecka,
 • złożenie do depozytu sądowego,
 • sprawy z ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 26.10.1995r.) o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • zmiana kontaktów z małoletnim,
 • zezwolenie na wydanie paszportu małoletniemu.
 
3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
 • zmiana opieki nad osobą dorosłą,  
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
 • ustanie obowiązku odwykowego,
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • zmiana kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, 
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
  • osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy), 
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy), 
  • osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy), 
 • nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 • zmianę  orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
 • inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • sprawy zabezpieczenia alimentów,
 • nadanie klauzuli wykonalności,
 • nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym,
 • skargi na czynności komornika,
 • wyłączenie sędziego,
 • odtworzenie akt.
 
4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
 • o demoralizację,
 • o popełnienie czynów karalnych
 
Właściwość miejscowa:   
     Obejmuje gminy: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zawadzkie.           
 
Opłaty:          
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa - 200zł,
 • unieważnienie uznania - 200zł,
 • ustanowienie rozdzielczości majątkowej - 200zł,
 • rozwiązanie przysposobienia - 200zł,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa - 100zł,
 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dot. władzy rodzicielskiej - 100zł,
 • skarga na czynności komornika - 100zł,
 • zwolnienie (obcokrajowca) z obowiązku przedkładania dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego - 100zł,
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego - 40zł, z wyjątkiem spraw alimentacyjnych,   
 • sprawy nieprocesowe (stała opłata) - 40zł, 
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenia;
pobiera się w kwocie 6zł za każdą rozpoczętą  stronicę wydanego dokumentu. Jeżeli dokument jest sporządzony w obcym języku albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.
Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.