Konkurs na staż urzędniczy

Dodano: 2008-06-17 14:18:12             Zmodyfikowano: 2009-07-14 11:45:13
Rejestr zmian

K 1281-11/08

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

1) nazwa i adres Sądu : Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska nr 11, 47-100 Strzelce Opolskie;
2) oznaczenie konkursu - konkurs na staż urzędniczy;
3) wolne stanowiska - 1;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
- protokołowanie na posiedzeniach sądowych,
- sporządzanie wokand na posiedzenia,
- sporządzanie wezwań i zawiadomień dla stron,
- rozpisywanie terminów posiedzeń,
- wykonywanie zarządzeń sędziego w poszczególnych sprawach,
- przepisywanie orzeczeń sądowych,
- wysyłanie korespondencji oraz innych czynności określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.Nr 38 poz.249) i Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spraw.Nr 5, poz 22 z poźn.zmianami).
Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków stażysty.

O przyjęcie na staż urzędniczy może ubiegać się osoba, która:
- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- ukończyła wyższe studia co najmniej I stopnia,
- która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
- posiada znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
- jest komunikatywna,
- odporna na stres,
- posiada umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

Wykaz dokumentów i termin ich złożenia:
1. Podanie o przyjęcie na staż urzędniczy, życiorys, odpis dyplomu, referencje (jeśli kandydat je posiada).

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich pokój nr 201 w godzinach od 8 do 15 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 czerwca 2008r.

Pobierz regulamin konkursu...