Ogłoszenie w sprawie z wniosku Gminy Strzelce Opolskie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Dodano: 2017-04-26 12:29:56             Zmodyfikowano: 2017-04-26 12:29:56
Rejestr zmian
Dnia 26 kwietnia 2017r.
Sygn. akt I Ns 96/17
O G Ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Strzelcach Opolskich w sprawie z wniosku Gminy Strzelce Opolskie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego zawiadamia, iż zezwolono wnioskodawcy Gminie Strzelce Opolskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 952,49 zł (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 49/100) tytułem zwrotu pozostałej części zabezpieczenia wynikającego z umowy nr 2015/02 z dnia 23.12.2002r. zawartej między Gminą Strzelce Opolskie a Zakładem Budownictwa Inżynieryjnego „KANWOD” Sp. z o.o. w Opolu, przy czym powyższa kwota może być wydana osobie odpowiedzialnej za zarządzanie majątkiem Zakładu Budownictwa Inżynieryjnego "KANWOD" Sp. z o.o. w likwidacji w Opolu pod warunkiem udokumentowania tego faktu.