Ogłoszenie w sprawie z wniosku Wernera Kalusa o stwierdzenie nabycia spadku po Gerardzie Kalus

Dodano: 2017-05-19 15:25:05             Zmodyfikowano: 2017-05-19 15:25:05
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 20.04.2017r.
Sygn. akt I Ns 755/16
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 755/16 toczy się postępowanie z wniosku Wernera Kalusa o stwierdzenie nabycia spadku po Gerardzie Kalus zmarłym w dniu 5 listopada 1985 r. w Zdzieszowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Łąkach Kozielskich.
W skład spadku po ww. wchodzi udział w wysokości 3/48 w prawie własności nieruchomości położonej w Łąkach Kozielskich, składającej się z działek nr: 267 o powierzchni 0,0500 ha stanowiącej tereny rolne zabudowane oraz 269 o powierzchni 0,0810 ha stanowiącej grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.
Wzywa się spadkobierców Gerarda Kalusa, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.