Ogłoszenie w sprawie z wniosku Powiatu Strzeleckiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Dodano: 2017-08-24 15:18:34             Zmodyfikowano: 2017-08-24 15:18:34
Rejestr zmian
Dnia 31 lipca 2017r.
Sygn. akt I Ns 515/13
O G Ł O S Z E N I E
 
Postanowieniem z dnia 16 maja 2014 r. sygn. akt I Ns 515/13 Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Strzeleckiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Centawie, oznaczoną numerem działki 173/1 o powierzchni 0,0033ha z mapy 3, nieposiadającej urządzonej księgi wieczystej, który to depozyt może zostać wypłacony spadkobiercom Doroty Koziołek, córki Antoniego i Jadwigi, po przedłożeniu stosownych dokumentów, wykazujących następstwo prawne. 8 marca 2011 r. Starosta Strzelecki na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wydał decyzję Nr GKN.683.1g.2011.TC w świetle decyzji Starosty Strzeleckiego nr 5/10 z dnia 22.10.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w której ustalono na rzecz Doroty Koziołek odszkodowanie w kwocie 450 zł za nieruchomość położoną w Centawie o powierzchni 0,0033ha z mapy 3  w związku z rozbudową drogi powiatowej.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy Doroty Koziołek - zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (prawomocnym postanowieniem o stwierdzenie nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia) po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia wezwania do odbioru depozytu – na okres 6 miesięcy – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.