Ogłoszenie w sprawie z wniosku Marcina Pordzika o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Dolnej

Dodano: 2017-10-04 13:32:55             Zmodyfikowano: 2017-10-04 13:32:55
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 03.10.2017r.
Sygn. akt I Ns 125/16
O G Ł O S Z E N I E
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 125/16 toczy się postępowanie z wniosku Marcina Pordzika o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Dolnej obejmującej działki nr: 79 stanowiącej grunty orne o powierzchni 4,52 ha;  184 stanowiącej grunty rolne zabudowane, grunty orne, sad o powierzchni 0,87 ha; 530 stanowiącej lasy o powierzchni 0,13 ha; 193 stanowiącej grunty orne o powierzchni 0,19 ha oraz 622 stanowiącej nieużytki i grunty orne o powierzchni 1,43 ha dla których nie została założona księga wieczysta. W ewidencji gruntów i budynków jako właściciele przedmiotowych nieruchomości widnieją Alojzy Pordzik, Franciszek Pordzik, Paweł Pordzik, Amand Pordzik oraz Karol Pordzik.
Wzywa się właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości.