Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Dodano: 2012-10-19 12:21:17             Zmodyfikowano: 2012-10-19 12:24:11
Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
 
Z DNIA 18 października 2012r. W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W STRZELCACH OPOLSKICH
 
PREZES SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W STRZELCACH OPOLSKICH
 
 
Miejsce pracy : Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich , ul. Opolska nr 11 , 47-100 Strzelce Opolskie
Oznaczenie konkursu : A-1102-02/12
Liczba stanowisk : 2 stanowiska ( 1- pełny etat i 1 -1/5 etatu )
Miejsce konkursu : Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich , ul. Opolska nr 11 , sala nr 212 / I piętro /.
Termin konkursu : 14 grudnia 2012 r. godzina 10:00.
 
Osoby dopuszczone do konkursu proszone są o przybycie o godz. 9:30 celem sprawdzenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego oraz zajęcia miejsca na sali.
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2012r w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego / Dz.U. z 2012 rpoz. 314/.
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz .U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami./
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy / w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury /Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm. /
 
na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto :
 
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa niżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2012r . – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w pokoju nr 201 (I piętro) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu „konkurs na stanowisko asystenta sędziego A-1102-02/12" na adres:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska nr 11, 47- 100 Strzelce Opolskie
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza :
  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  2. życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim;
  4. oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  6. trzy fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz na stronie internetowej – www.strzelce.sr.gov.pl najpóźniej do dnia 23 listopada 2012r.
 
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać telefonicznie:
Telefon: (077) 4630819
 
Druki do pobrania:


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.