Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja w sprawie sporządzenia ...

Informacja w sprawie sporządzenia spisu inwentarza po Irenie Kozieja - Tessak

Dodano: 2018-06-19 09:59:02             Zmodyfikowano: 2018-06-19 09:59:02
Rejestr zmian
Dnia 18 stycznia 2018r.
Sygn. akt I Ns 626/17
P O S T A N O W I E N I E
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział I Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Katarzyna Jakubów - Trojszczak
po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018r. w Strzelcach Opolskich
na posiedzeniu niejawnym
z wniosku Gminy Opole
o sporządzenie spisu inwentarza po Irenie Kozieja - Tessak
 
p o s t a n a w i a :

I. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Irenie Kozieja - Tessak, córce Jana i Józefy, zmarłej dnia 25 stycznia 2012 r. w Strzelcach Opolskich, ostatnio zamieszkałej w Leśnicy, ul. Szpitalna 20, PESEL 23070610902;
II. ogłosić na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza z pouczeniem, że uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;
III. oddalić wniosek o zlecenie Komornikowi Sądu Rejonowego w Opolu Tomaszowi Kondzieli wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

U Z A S A D N I E N I E

          Spadkodawczyni Irena Kozieja - Tessak zmarła w dniu 25 stycznia 2012 r. w Leśnicy. Wnioskodawca nie wykazał kto jest jej spadkobiercą.

Sąd zważył co następuje:
      Zgodnie z treścią art. 637 § 1 k.p.c., między innymi na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest wierzycielem zmarłego, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Zgodnie zaś z § 3 cytowanego przepisu sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia. Wnioskodawca wykazał, że jest wierzycielem Ireny Kozieja - Tessak, a więc również podmiotem legitymowanym do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza. Biorąc pod uwagę powyższą okoliczność, nadto fakt, iż dotąd spis inwentarza nie został sporządzony orzeczono jak w pkt I i II postanowienia.
      W tym miejscu podkreślić należy, że szczegółowy tryb postępowania przy zabezpieczeniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza regulowało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego  trybu postępowania przy zabezpieczeniu i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz.U.1991.92.411),  w myśl którego postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonywał na zlecenie sądu komornik lub inny organ (między innymi komornik skarbowy działający przy Urzędzie Skarbowym). Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 18 października 2015 r.,  a od tej daty obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach spadku wydane na podstawie art. 639 k.p.c., które w treści § 3 określa jedynie zawartość protokołu ze spisu inwentarza.
W przedmiotowej sprawie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza zostało wydane na wniosek wierzyciela, a w takiej sytuacji brak jest podstaw by takie orzeczenie zostało skierowane z urzędu przez Sąd do komornika. Sąd bowiem, który wydał  postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, kieruje do komornika polecenie dokonania spisu inwentarza, tylko w sprawach, w których postanowienie to wydane zostało z urzędu (art. 6382 k.p.c.). Zauważyć przy tym należy, że wierzyciel po prawomocności tego orzeczenia może na podstawie orzeczenia ze wzmianką o wykonalności zwrócić się do wybranego przez siebie komornika o dokonanie spisu inwentarza. Jak wskazano już wcześniej brak było podstaw by Sąd zgodnie z żądaniem wniosku skierował go do wykonania Komornikowi Sądu Rejonowego w Opolu Tomaszowi Kondzieli, dlatego w tej części żądanie wnioskodawcy zostało oddalone.
Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności oraz treść przytoczonych w uzasadnieniu przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.       


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.